Disclaimer

Deze (web)site is eigendom van GAANDEWIJS, waaronder tevens begrepen de vormgeving, logo’s en huisstijl. Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld en is bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Het is mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, verouderd of niet (meer) correct is. De gegevens op deze website dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van een advies c.q. oordeel van onze professionals.

 

GAANDEWIJS staat niet in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens, informatie en bescheiden die worden verkregen via deze website dan wel via een link op deze website. Aansprakelijkheid van GAANDEWIJS voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die wordt geleden als gevolg van het gebruik van deze website en vorenbedoelde informatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. GAANDEWIJS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op of via deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. GAANDEWIJS ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. De koppeling aan bestanden van derden houdt geen goedkeuring en/of bekrachtiging van die bestanden in.

 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GAANDEWIJS of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het afdrukken en/of downloaden van informatie voor eigen persoonlijk gebruik is wel toegestaan. Bronvermelding is daarbij altijd vereist. Tevens is het toegestaan informatie van de website met derden te delen via daartoe op de website van GAANDEWIJS specifiek geboden gelegenheden om een tip te verzenden.

 

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Door deze website te gebruiken stemt u als gebruiker in met deze disclaimer.

 

GAANDEWIJS behoudt zich het recht voor deze disclaimer en de informatie op deze website te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De meest actuele disclaimer is altijd te vinden op deze website.